Nákupný košík

Obchodné podmienky predávajúceho

Ab-obchod, s.r.o., so sídlom 971 01 Prievidza, M. R. Štefánika 128/14
Mobil: 0948 490 362 (O2) v dobe 8.00 - 16.00 h
E-mail: obchod@abobchod.sk
(ďalej len "predávajúci")

Priebeh nákupu

1) Kupujúci naplní košík tovarom, o ktorý má záujem (pozri "Ako nakupovať")
2) Odoslaním objednávky sa táto stáva preňho záväznou. O prijatí objednávky do systému Ab-obchod dostane kupujúci e-mail s označením stavu objednávky "evidovaná". Ako príloha v e-maile sa nachádza zálohová faktúra, v ktorej je uvedený objednaný tovar, jeho cena a bankový účet predávajúceho.
3) Predávajúci po preverení dostupnosti tovaru a termínu dodania potvrdí objednávku. V tejto chvíli vzniká záväzný kúpno-predajný vzťah. Kupujúci dostane potvrdzujúci e-mail s označením stavu objednávky "potvrdená".
4) Ďalší priebeh závisí od spôsobu dopravy a platby, ktorý si kupujúci vybral. V prípade osobného odberu a platby v hotovosti bude k prevzatiu tovaru kupujúci vyzvaný e-mailom alebo telefonicky. Pri platbe bankovým prevodom tovar doručíme zvyčajne do 5 pracovných dní od pripísania platby na účet a od potvrdenia objednávky. V prípade platby na dobierku bude tovar doručený taktiež zvyčajne do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Kupujúci uhradí tovar pri jeho preberaní. Ak neprevezme tovar osobne, bude informovaný e-mailom s označením stavu objednávky "vybavená".

Platobné podmienky

Vy sami si zvolíte spôsob platby:

  • Platba v hotovosti pri osobnom odbere tovaru v Prievidzi.
  • Dobierka - za tovar zaplatíte pri prevzatí zásielky (doprava kuriérom).
  • Platba na náš účet - bankovým prevodom (doprava kuriérom).

Vlastníctvo tovaru

Tovar je až do vyplatenia celej kúpnej ceny kupujúcim vo vlastníctve Ab-obchod, s.r.o.
Ponúkanie a poskytovanie produktov vrátane zliav je adresované osobám, ktoré dovŕšili 16 a viac rokov.

Storno objednávky

Kupujúci má právo písomne (e-mailom) stornovať objednávku pred jej záväzným potvrdením bez udania dôvodu. Po jej záväznom prijatí len v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V opačnom prípade si predávajúci vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady spojené s jej vybavovaním.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník zaplatil kúpnu cenu a nevyberie si náhradný tovar, bude mu táto platba vrátená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14-tich dní.

Ak zákazník zálohovú faktúru nezaplatí do 7 dní od objednania tovaru, predávajúci môže považovať objednávku za zrušenú zákazníkom.

Dodacie podmienky

Dodávky objednaného tovaru sú realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky mailom (čiže mailom, v ktorom je označený stav objednávky ako "potvrdená"). Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, o čom bude kupujúci informovaný. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto odberu, ktoré si kupujúci uviedol v objednávke. Dopravu na miesto určenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, pri strojoch a zariadeniach aj návod na použitie a záručný list.

Kupujúci je povinný si tovar vizuálne skontrolovať pri preberaní tovaru a reklamovať zjavné vady pri prevzatí. Má nárok tovar neprebrať aj vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar nekompletný. Poškodenia obalu zistené pri prevzatí a porušenosť obalu je zákazník povinný zapísať do odovzdávacieho dokumentu doručovateľa a bez zbytočného odkladu informovať o tejto skutočnosti predávajúceho.

V prípade doručovania rozmernejšieho a ťažšieho tovaru dopravnou službou nie je kuriér povinný riešiť donášku priamo do bytu. Z tohto dôvodu kupujúci musí počítať so zabezpečením tejto služby svojpomocne. Reklamácie na nevykonanú vynášku tovaru dopravnou službou predávajúci nebude akceptovať.

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1. Právo na odstúpenie od zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením, zaslaným poštou alebo e-mailom na adresu Ab-obchod, s.r.o., 971 01 Prievidza, B. Bjornsona 140/23, e-mail: obchod@abobchod.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý si môžete stiahnuť TU.
Ak využijete odoslanie formulára elektronicky, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude vrátená až po doručení tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste:
-v primeranom obale, pričom tovar nesmie byť poškodený, musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, návodu, záručného listu a pod.) a s priloženým dokladom o kúpe,
-odporúča sa tovar poistiť, v opačnom prípade kupujúci znáša prípadnú škodu vzniknutú jeho odcudzením alebo poškodením,
na adresu prevádzky: Ab-obchod, s.r.o., 971 01 Prievidza,B. Bjornsona 140/23, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Reklamácie

Reklamácia vád tovaru zistených počas záručnej doby sa riadi reklamačným poriadkom, ktorý sa nachádza na našich webových stránkach (pozri "Reklamačný poriadok").

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: obchod@abobchod.sk.

2. Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s naším riešením, potom na základe novelizovaného zákona  č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v sekcii Obchod - Ochrana spotrebiteľa -  Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov.

4. Aktuálny zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke: http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. 

5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.

6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

§ ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;

§ ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia a pod.

7. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov Riešenie sporov online, ktorá je dostupná na stránke: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

8. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

9.Viac informácií ohľadom alternatívneho riešenia sporov nájdete na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v časti Obchod – Ochrana spotrebiteľa – Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov.


 

Záručný a pozáručný servis

Záručný a pozáručný servis je realizovaný prostredníctvom siete autorizovaných servisov, ktoré sú zvyčajne uvedené na záručnom liste. Predávajúci sa zaväzuje poskytovať informácie o servisných strediskách kupujúcemu na základe jeho požiadavky.

Inštalácia

Inštaláciu zložitejších prístrojov vykonáva predávajúci prostredníctvom svojich zamestnancov alebo siete partnerských firiem za úhradu na základe dohody s kupujúcim.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.2.2016 a sú v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Novinky Kurzy šitia

sijaci_stroj_ruzova_maly

ŠIJEM SI SAMA
A JE TO BOMBA!
KRIŠTÁĽInformácie
Konverzný kurz30.126 SK/EUR
Partnerské stránky